0832 166 566 - 098 8240 017

Hướng dẫn

Hướng dẫn Duyệt Mẫu Hóa đơn và Quyết định áp dụng Hóa đơn Điện tử

Hướng dẫn Duyệt Mẫu Hóa đơn và Quyết định áp dụng Hóa đơn Điện tử

Phần mềm cung cấp chức năng quản lý mẫu hóa đơn dựa trên những mẫu hóa đơn căn bản theo phụ lục 3 đính kèm của thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014. Chức năng cho phép thực hiện các nghiệp vụ sau:
a. Tìm kiếm các mẫu hóa đơn đã tạo

Mản hình tièm kiếm mẫu hóa đơn

b. Tạo mới mẫu hóa đơn

Màn hình tạo mẫu hóa đơn

c. Chỉnh sửa mẫu hóa đơn và xóa mẫu hóa đơn. Hai chức năng này chỉ cho phép sử dụng khi mẫu hóa đơn chưa được đăng ký trong quyết định phát hành hóa đơn