0832 166 566 - 098 8240 017

Hướng dẫn

Hướng dẫn Tạo sẵn Thông tin cho Hóa đơn

Chức năng này cho phép tổ chức phát hành hóa đơn điện tử quản lý danh mục sản phẩm dịch vụ của công ty. Chi tiết như sau:
a. Thêm mới sản phẩm: có thể thêm từng sản phẩm riêng lẽ và thêm theo danh sách thông qua chức năng “Import sản phẩm”.

b. Cập nhật thông tin sản phẩm
c. Tìm kiếm sản phẩm theo các tiêu chí sau: mã sản phẩm, tên sản phẩm 
d. Xóa thông tin sản phẩm ra khỏi phần mềm : chỉ thực hiện cập nhật trang thái sản phẩm để phục vụ tra cứu sau này.