0832 166 566 - 098 8240 017

Hướng dẫn

Hướng dẫn Tạo và Phát hành Hóa đơn trực tuyến trên hệ thống

Trước khi sử dụng hóa đơn điện tử, tổ chức khởi tạo hóa đơn điện tử phải lập Thông báo phát hành hóa đơn điện tử gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Chức năng này cho phép các tổ chức thực hiện những nghiệp vụ sau:

1.Tạo Thông báo phát hành hóa đơn điện tử theo mẫu quy định của Bộ Tài Chính (Mẫu số 2 ban hành kèm theo Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 của Bộ Tài Chính) như sau:

 

Mẫu thông báo phát hành hóa đơn điện tử

(Mẫu số 2 ban hành kèm theo Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 của Bộ Tài Chính)

Màn hình tạo Thông báo phát hành hóa đơn

Thêm mới hóa đơn phát hành

2.Tìm kiếm Thông báo phát hành hóa đơn điện tử, bao gồm các tiêu chí tìm kiếm sau: 
o    Trạng thái.
o    Ngày phát hành thông báo.
o    Cơ quan thuế tiếp nhận thông báo

Màn hình tìm kiếm thông báo phát hành hóa đơn

3.Cập nhật nội dung Thông báo phát hành hóa đơn điện tử.

4.Xem và In Thông báo phát hành hóa đơn điện tử

Màn hình hiển thị nội dung thông báo phát hành hóa đơn
(Áp dụng mẫu số 2 ban hành kèm theo Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 của Bộ Tài Chính)

5.Cập nhật trạng thái của Thông báo phát phát hành hóa đơn điện tử, bao gồm các lựa chọn trạng thái như sau:
o    Thông báo mới tạo: thông báo vừa tạo, chưa được gửi đến cơ quan thuế. Mặc định, chương trình sẽ tự động ghi nhận trạng thái này cho các thông báo vừa tạo. 
o    Thông báo đã gửi: thông báo đã được gửi đến cơ quan thuế.
o    Thông báo đã được chấp nhận: thông báo đã được cơ quan thuế chấp nhận.

 

Màn hình cập nhật trạng thái thông báo phát hành hóa đơn

6.Xóa Thông báo phát hành hóa đơn điện tử