0832 166 566 - 098 8240 017

Hướng dẫn

Hướng dẫn Thay thế hoặc Điều chỉnh Hóa đơn Điện tử

Lập hóa đơn thay thế

Đối với các hóa đơn đã lập và gửi cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc đã lập và gửi cho người mua nhưng người bán và người mua chưa kê khai thuế, nếu có sai sót thì tổ chức phát hành hóa đơn thực hiện lập hóa đơn mới thay thế cho hóa đơn đã lập. Cách thức thực hiện như sau:
- Tìm kiếm hóa đơn cần thay thế với các tiêu chí tìm kiếm như sau: mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn.

Sau khi xác định được hóa đơn cần thay thế, tổ chức phát hành hóa đơn sẽ thực hiện tạo biên bản thu hồi hóa đơn và tạo hóa đơn mới. Khi đó, phần mềm sẽ động lấy các thông tin Tên hóa đơn, Mẫu số, Ký hiệu, Tên đơn vị, Mã số thuế của đơn vị, Tên khách hàng, Mã số thuế khách hàng, Địa chỉ khách hàng, Điện thoại khách hàng, Mã số khách hàng, Hình thức thanh toán từ hóa đơn cũ. Trong đó, Ký hiệu và Mẫu số không được phép sửa.

 

Lập biên bản thu hồi

Sau khi hoàn tất biên bản và tạo hóa đơn thay thế, tổ chức phát hành hóa đơn sẽ thực hiện phát hành hóa đơn mới và cung cấp cho khách hàng theo cách sau:
1. Vào mục Quản lý hóa đơn thay thế tìm kiếm hóa đơn thay thế theo tiêu chí: Mẫu số, Ký hiệu HĐ, Số hóa đơn, Mã số thuế khach hàng, ngày tạo từ ngày đến ngày. Tại đây ta có thể xem lại văn bản thu hồi hóa đơn và chỉnh sửa
2. Sau đó chọn xem chi tiết hóa đơn thay thế và thực hiện “ký và phát hành” như hóa đơn trước đó

Màn hình quản lý hóa đơn thay thế

Lập hóa đơn hiệu chỉnh

Đối với các hóa đơn đã lập và gửi cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, đồng thời người bán và người mua đã kê khai thuế, nếu có sai sót thì tổ chức phát hành hóa đơn sẽ thực hiện hiệu chỉnh các hóa đơn này. Cách thức thực hiện như sau:
- Tìm kiếm hóa đơn cần điều chỉnh với các tiêu chí tìm kiếm như sau: mẫu số, ký hiệu và số hóa đơn.

Sau khi xác định được hóa đơn cần hiệu chỉnh, tổ chức tạo văn bản điều chỉnh hóa đơn và phát hành hóa đơn hiệu chỉnh. Khi đó, phần mềm sẽ tự động lấy các thông tin Tên hóa đơn, Mẫu số, Ký hiệu, Tên đơn vị, Mã số thuế của đơn vị, Tên khách hàng, Mã số thuế khách hàng, Địa chỉ khách hàng, Điện thoại khách hàng, Mã số khách hàng và Hình thức thanh toán từ hóa đơn cũ. Trong đó, Ký hiệu và Mẫu số không được phép sửa. 

 

Sau khi hoàn tất việc hiệu chỉnh, tổ chức phát hành hóa đơn sẽ thực hiện phát hành hóa đơn mới và cung cấp cho khách hàng theo cách sau:
1. Vào mục Quản lý hóa đơn điều chỉnh tìm kiếm hóa đơn thay thế theo tiêu chí: Mẫu số, Ký hiệu HĐ, Số hóa đơn, Mã số thuế khach hàng, ngày tạo từ ngày đến ngày. Tại đây ta có thể xem lại văn bản điều chỉnh hóa đơn và chỉnh sửa
2. Sau đó chọn xem chi tiết hóa đơn điều chỉnh và thực hiện “ký và phát hành” như hóa đơn trước đó

 

 

 

Màn hình quản lý hóa đơn điều chỉnh