0832 166 566 - 098 8240 017

Hướng dẫn

Chức năng này cho phép tổ chức phát hành hóa đơn điện tử quản lý danh mục sản phẩm dịch vụ của công ty:
Đối với các hóa đơn đã lập và gửi cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc đã lập và gửi cho người mua
Hướng dẫn lập thông báo phát hành hóa đơn ... nhập liệu trực tiếp trên mẫu tờ khai hoặc tạo file mẫu để nhập thông tin và nạp vào hệ thống.
Các tổ chức có thể phát hành hóa đơn điện tử cho khách hàng theo hai hình thức sau
Phần mềm cung cấp chức năng quản lý mẫu hóa đơn dựa trên những mẫu hóa đơn căn bản theo phụ lục 3 đính kèm của thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014. Chức năng cho phép thực hiện các nghiệp vụ sau