0832 166 566 - 098 8240 017

Văn bản

Luật số 88/2015/QH13 của Quốc hội : Luật Kế toán

 QUỐC HỘI

Luật số: 88/2015/QH13

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

LUẬT

KẾ TOÁN

 

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Quốc hội ban hành Luật kế toán.

 

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Luật này quy định về nội dung công tác kế toán, tổ chức bộ máy kế toán, người làm kế toán, hoạt động kinh doanh dịch vụ kế toán, quản lý nhà nước về kế toán và tổ chức nghề nghiệp về kế toán.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

  1. Cơ quan có nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước các cấp.
  2. Cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp sử dụng ngân sách nhà nước.
  3. Tổ chức, đơn vị sự nghiệp không sử dụng ngân sách nhà nước.
  4. Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam; chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam.
  5. Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.
  6. Hộ kinh doanh, tổ hợp tác.
  7. Người làm công tác kế toán.
  8. Kế toán viên hành nghề; doanh nghiệp và hộ kinh doanh dịch vụ kế toán.
  9. Tổ chức nghề nghiệp về kế toán.
  10. Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến kế toán và hoạt động kinh doanh dịch vụ kế toán tại Việt Nam.

 File đính kèm